Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

1.Bevezetés

1.1 Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (továbbiakban: Vásárló) szerződést - fogyasztói szerződést kötnek a METALTIP Kft.-vel (székhely: Práter utca 9. 3. em. 305, 9024 Győr), mint eladóval (továbbiakban: METALTIP). A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF a METALTIP honlapján (www.iskolaimatricak.hu) közzétételre került és így a Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte az ÁSZF tartalmát.

2. Áru visszaküldési feltételei

2.1 A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket a METALTIP-től.

2.2 A METALTIP által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az áfát vagy sem, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket. A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat.

2.3 A Fogyasztó az áru átvételétől számítva következő 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni. Az elállás feltétele, hogy a Vásárló a METALTIP címére (Práter utca 9. 3. em. 305, 9024 Győr) írásbeli nyilatkozatot küldjön.

2.4 A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:

- amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor.

- amennyiben az áru a Fogyasztó igényének megfelelően alakítva kerül kiszállításra,

- amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére, a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására a Fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását).

2.5 A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén) a Fogyasztó állja.

2.6 A Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket a METALTIP címére (székhely: Práter utca 9. 3. em. 305, 9024 Győr) kell visszaküldenie.

3. Megegyezés

3.1 A szerződés megkötése a Vásárló által elküldött megrendelés és annak a METALTIP részéről való megerősítése után valósul meg. A METALTIP nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért. A Vásárlót a METALTIP a szerződés létrejöttéről a Vásárló által megadott e-mail címre küldött megerősítő e-mailben tájékoztatja.

3.2 Az adásvételi szerződéssel a METALTIP vállalja, hogy a terméket kiszállítja, és a Vásárló a terméken tulajdonjogot szerez, míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket a METALTIP-től átveszi, és annak vételárát kifizeti. A METALTIP termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette. Vállalkozások esetében a METALTIP teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket a METALTIP a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében a METALTIP teljesítése akkor történik meg, miután a Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi. A METALTIP a Vásárlónak a megvásárolt terméket a megállapodásban, szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le. Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy a METALTIP a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket. Amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy az megfelelő védelmet és megőrzést kapjon.

3.3 A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját. Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a METALTIP-nek felróható. Kárveszély átszállását követően Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. Kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy a METALTIP biztosította annak megtekintését. Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie.

4. Szavatosság

4.1 A METALTIP szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Így szavatolja, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában:

- a termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre,

- a termék használható arra a célra, amit a METALTIP meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.

4.2 Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. Ellenkező kikötés hiányában, a vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamálja.

Ez nem vonatkozik a következőkre:

- olyan hibákra, melyre tekintettel a vásárló árkedvezményt kapott,

- a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre,

- a szokásos használat során keletkezett hibákra.

Vállalkozókra más reklamációs időszakok vonatkoznak a szavatosság a termék átvételét követő 12 hónapon belül reklamálhatják.

5. Szerződésszegés

5.1 Ha a hibás teljesítés szerződésszegésnek minősül, a Vásárló jogosult a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére, vagy ha a termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész elfogadható határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrész cseréjét kérheti. Amennyiben a hibát a METALTIP nem javítja ki belátható időn belül vagy a METALTIP úgy tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból elfogadható mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.

5.2 Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

6. Garancia

6.1 A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék a Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék a Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra.

7. Elállás

7.1 A Fogyasztó jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a termékek átvételétől kezdődik. A Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld a következő címre: METALTIP Kft., Práter utca 9. 3. em. 305, 9024 Győr. Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó a METALTIP által kiszállított termékeket a METALTIP részére a saját költségén, késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni. A Vásárló a termékeket teljes egészében, sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában, és olyan állapotban - értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta.

7.2 Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a METALTIP részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül visszafizeti.

8. Személyes adatok

8.1 A METALTIP kijelenti és szavatolja, hogy minden személyes adatot bizalmas adatként kezel és azokat csak a Vásárlóval történő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez használja fel. A Vásárló a megrendelés leadásához és marketing célokra önkéntesen adja meg személyes adatait, mely személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik, a hozzájárulás mindaddig fennáll, amíg a Vásárló írásban a hozzájárulás visszavonásáról nem küld értesítést. A Vásárlók jogosultak a személyes adataikhoz hozzáférni és lehetőségük van azokat módosítani, felvilágosítást kérni, az esetleges hibák kijavítását kérni, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos törvényes jogaikat gyakorolni.

8.2 A személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulás megszerzése érdekében a METALTIP, a könnyebb információs szolgáltatások érdekében cookie-t használ, azonban a METALTIP gondoskodik arról, hogy a felhasználók a felhasználói végpontokon tárolt adatokról és információkról tudomást szerezzenek.

9. Árak

9.1 Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, amelyek a Fogyasztó által az adott termékre fizetendőek, azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat. Az akciós árak a készlet vagy korlátozott ideig érvényesek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a METALTIP és a Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára a METALTIP belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról a Vásárlót tájékoztatja.

10. Megrendelés

10.1 A METALTIP a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

10.2 Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében.

A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

- webáruházon keresztül,

- e-mailben, amit az iskolaimatricak@iskolaimatricak.hu e-mailcímre kell elküldeni.

10.3 A METALTIP csak banki átutalással történő fizetési megoldást kínál. Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a METALTIP részére jóváírásra, a termék a METALTIP tulajdonában marad. A megrendelés leadását követően Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja.

10.4 A METALTIP a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki. A kiszállítás helye szerinti, illetve a magyar és szlovák munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik.

10.5 Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában áfa befizető jogi személy, vállalkozás, vagy egyéni vállalkozó és a termékek 0%-os áfával kerültek megvásárlásra, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra.

11. Záró rendelkezések

11.1 A METALTIP és a vásárló közötti bármilyen vitás kérdés esetén a felek bíróságon kívül találnak megoldást. A Vásárló békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ebben az esetben a Vásárló kapcsolatba léphet online vitarendezési fórumon keresztül (link) és eljárást kezdeményezhet. A METALTIP azt javasolja Vásárlóinak, hogy a helyzet megoldása érdekében először lépjen kapcsolatba a METALTIP-el.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2020. január 1. napja. A METALTIP fenntartja a jogot az ÁSZF megváltoztatására a vásárló előzetes értesítése nélkül.

METALTIP Kft., Práter utca 9. 3. em. 305, 9024 Győr, Magyarország, tel.: + 36 70 883 0338, iskolaimatricak@iskolaimatricak.hu